0

BHP – organizacja szkoleń

Szkolenia BHP, są to kursy, jakich przeprowadzanie wymuszają przepisy. Pracodawca jest organizatorem takich szkoleń, musi on zapewnić siły i środki do przeprowadzenia takiego szkolenia, w tym odpowiedni zasób pieniędzy na opłacenie stosownych specjalistów, oraz samych specjalistów z wymaganymi kwalifikacjami. Jeśli chodzi o organizację szkolenia, musi to szkolenie być przeprowadzone według ściśle określonego programów, zwanego szczegółowym programem szkolenia BHP (wstępnego, lub okresowego). Taki program szkolenia sporządza sam pracodawca, bądź jego służba BHP. Sporządzenie programu szczegółowego szkolenia BHP zazwyczaj zaczyna się od ustalenia w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jaki najwłaściwszy byłby program ramowy szkolenia BHP wskazany w tymże rozporządzeniu. Następnie osoba, która uszczegóławia ten program, najczęściej rozbudowuje program szkolenia ramowy, dodając szczegóły właściwe dla grupy jaka ma być szkolona.