0

Legalne zatrudnienie cudzoziemca

Od kilku miesięcy bezrobocie spada. Przedsiębiorca na rynku pracy nie jest już stroną uprzywilejowaną. Mimo wprowadzenia stawki minimalnej na umowę zlecenie pracodawcy boleśnie odczuwają brak chętnych do pracy.

Szczególnie trudno o pracowników w handlu, gastronomii i usługach budowlanych.

Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany sprawdzić, czy cudzoziemiec przebywa legalnie w kraju. Dokumentem potwierdzającym legalność jest np. wiza lub karta czasowego pobytu ma wizę lub kartę czasowego pobytu. Wiza turystyczna nie uprawnia do podjęcia pracy. Jeżeli cudzoziemiec nie ma pozwolenia na podjęcie pracy, to przyszły pracodawca jest obowiązany wystąpić o nie do wojewody. Co do zasady obywatel innego kraju nie powinien być zatrudniony na gorszych warunkach niż pozostali pracownicy (zasada niedyskryminacji, ze względu na pochodzenie). Po zawarciu umowy w przeciągu 7 dni cudzoziemca należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Forma zatrudnienia

Cudzoziemiec może być zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło. Osoby zatrudnione na umowę o pracę muszą zostać skierowane na wstępne badania lekarskie i przejść szkolenia BHP.