0

Metody oceny ryzyka zawodowego – charakterystyka.

Jako, że przepisy nie wskazują, jakiej metody należy użyć przy sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka, pracodawcy mają w tym względzie dowolność. Oznacza to, że dany pracodawca może użyć dowolnej metody, korzystając z metod uznanych i opisanych w piśmiennictwie z zakresu BHP, ale także może użyć jakiejś metody autorskiej. Natomiast jeśli pracodawca chce skorzystać z metod opisanych w literaturze przedmiotu, może przede wszystkim wybrać metodę według polskiej normy PN-N 18002, oraz metody risk score. Obie te metody należą do metod współczynnikowych, a wielkość ryzyka, określana jest wartością liczbową. Kolejną metodą, która jest dosyć szeroko rozpowszechniona w naszym kraju, jest metoda opisowa. Zaletą tej metody jest brak sztywnych ram, ważne jest żeby dokument który powstaje w oparciu o tę metodę, zawierał wszystkie wymagane elementy, to jest identyfikacje stanowiska wraz z jego warunkami pracy, identyfikacja ryzyk, oraz środków ochronnych dla tych ryzyk.